•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

فیلترها

برای درخواست فیلتر کد فنی فیلتر یا نمونه و یا 6 پارامتر ذیل مورد نیاز می باشد:

1-ارتفاع فیلتر 2-قطر بیرونی 3-قطر فلنج 4-قطر درونی دهنه 5-فشار کاری فیلتر 6-تعداد سوراخ دور فلنج

tick فیلترهای شرکت طراح سازان صنعت بروز از کلیه برندهای ستاره فیلتر، کاج، سرکان، ترکان، مان فیلتر تامین می شود.