•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

جهت قطع یا وصل کردن جریان آب یا هوا مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به نحوه انتخاب جریان سیال شیر میتواند در حالت عادی باز یا بسته انتخاب گردد. سایز دهانه های ورودی و خروجی بسیار متنوع بوده و میتوان از سایز 8/1 اینچ الی 2 اینچ استفاده نمود.

2
3
4
5
6